Nyhetsbrev Januari 2014


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar från Malmö i Söder till Umeå i norr, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Måndag 20 januari 2014

   


   

Nu närmar sig årets Visriksdag som äger rum under Folk- och Världsmusikgalan i Umeå 19-23 februari. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma till björkarnas stad, som nu befinner sig i vinterdräkt, och delta på vårt årsmöte, seminarier och paneldebatten om visans position i musiksverige. Dagordningen till årsmötet bifogas, men finns också utlagd på vår hemsida. Övriga handlingar kommer att läggas ut på hemsidan i god tid innan årsmötet.

Så här ser programmet ut när det gäller vår insats under galan:

Torsdag 20 februari Bokcafe Pilgatan

Kl 18.00 Internt samkväm för alla medlemsföreningar och dess medlemmar. Vi träffar den lokala visföreningen Visum och äter, umgås och sjunger visor för varandra.

Fredag 21 februari Folkets Hus, Balder

10.00 - 11.30 Så skriver man roliga texter

Handfasta tips och mycket nöje med Ola Aurell, sjungande komiker. Han arbetar med visan som utstuderat humoristisk form.

14.00 - 15.30 Paneldebatt: Har visan en plats i Musiksverige? Är visgenren idag helt beroende av kommersiella krafter? Panelsamtal med både representanter från kulturorganisationer och vissångare som medverkande.

16.00 - 18.00 Årsmöte - var delaktig på RVS högsta beslutande forum.

NorrlandsOperan

20.00 Galakonsert med bl.a. Abalon Dots, Hasse Alatalo, Simon Marainen och Tetra.

Lördag 22 februari Folkets Hus, Balder

9.00 - 10.30 Balladen om Cecilia Åkare och unge herr Fredrik Lind

En workshop kring kreativitet, normkritik och insikter. Med visartisten Tina Wilhelmsson tittar vi på våra egna sånger och sånger vi gillar att tolka. Hur ser rollerna ut? Vilka perspektiv förmedlas?

10.30 - 12.00 Att berätta en historia med musik

Interpretation - några undervisningsexempel från en visskola - med Hanne Juul.

Under hela lördagen har RVS ett mässbord där vi ska informera om förbundet och marknadsföra och sälja prenumerationer av tidskriften.

Se också Världs- och Folkmusikgalans egen hemsida www.folkgalan.se där all information om galans program och seminarier kommer att läggas ut fortlöpande.

På Folkgalans hemsida finns information hur man beställer hotell till rabatterat pris (men skynda er med bokningarna). Christer Jilder har några rum reserverade fram till 25 januari christer.jilder@visanisverige.se

Likaså är det en bra idé att beställa resorna så snart som möjligt. Det är många som reser till Umeå dessa dagar, platserna kan ta slut och biljettpriserna ökar.

Vi i styrelsen hoppas få se er i Umeå

På styrelsens vägnar

Lasse Zackrisson

ordforande@visanisverige.se

www.visanisverige.se


Dagordning årsmöte visriksdag i Umeå 21 februari 2014

1. Ordförande öppnar årsmötet
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fastställande av dagordning.
5. Årsmötets behöriga utlysande.
6. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar.
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering.

Stadgeändringar:
Val av ordförande, 2 år. / Max två perioder bortfaller /
Styrelsen äger rätt att arvodera styrelsemedlem eller person formellt ansluten till styrelsen för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag som bedöms absolut nödvändiga för styrelsens arbete och där det inte finns ersättare som kan ta uppdraget utan förlorad arbetsförtjänst. Sådan ersättning kan endast ges under förutsättning att föreningens ekonomi gör det försvarligt och innanför årsmötets ramar. Maximal ersättning pr. dag exkl. soc. avg. är 1500:- ( Beloppet kan justeras av föreningens årsmöte)

10. Motioner och propositioner.

11. Val av ordförande, 2 år, max två perioder.
12. Val av vice ordförande, 1 år.
13. Val av kassör, 2 år, dock ej samma period som ordförande.
14. Val av övriga ledamöter, 1 år.
15. Val av suppleanter, 1 år.
16. Val av två revisorer varav en är sammankallande, 1 år.
17. Val av valberedning, 1 år. Tre personer varav en är sammankallande.
18. Att fastställa medlemsavgift
19. Vistidskriften "Visor"
20. Övriga frågor
21. Ordförande avslutar årsmötet