Nyhetsbrev April 2013 /2/


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar från Malmö i Söder till Umeå i norr, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Söndag 21 april 2013

   


   

Kallelse till årsmöte

Riksförbundet Visan i Sveriges årsmöte äger rum den 19 maj kl 10.00 på Comfort Hotel Royal, Säffle under årets Visriksdag (se fullständigt program på hemsidan).

Motioner
Skicka in motioner så snart som möjligt till ordforande@visanisverige.se.

Styrelseledamöter
Valberedningen efterlyser kandidater till styrelsen. Har du förslag på kandidat/er hör av dig till valberedningens sammankallande Gun Hemström senast fredag den 3 maj. E-post: gun.hemstrom@hotmail.com mobil: 0705-17 72 58 postadress: Fatbursgatan 29, 118 54 Stockholm

Dagordning bifogas nedan. Övriga handlingar till årsmötet kommer att finnas publicerade på hemsidan senast en vecka innan årsmötet.

Hoppas ni vill tillbringa pingsthelgen på årets visriksdag i Säffle tillsammans med visvänner. Hotellet ger oss ett mycket förmånligt pris för mat och logi. Till lördagskvällens viskonsert bjuds môra-Per samt elever från Ingesunds Visskola.
Fullständigt program och anmälningar för kost, logi och konsertbiljett se vår hemsida (annons finns också i första numret av vistidskriften!)
Ser fram att träffa dig/er i Säffle!

Lasse Zackrisson
ordförande
www.visanisverige.se


Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
Fastställande av dagordning.
Årsmötets behöriga utlysande.
Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar.
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering.
Motioner och propositioner.
Val av ordförande, 2 år, max två perioder.
Val av vice ordförande, 1 år.
Val av kassör, 2 år, dock ej samma period som ordförande.
Val av övriga ledamöter, 1 år.
Val av två revisorer varav en är sammankallande, 1 år.
Val av valberedning, 1 år.
Tre personer varav en är sammankallande.
Att fastställa medlemsavgift
Övriga frågor av informativ art.

Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt.